Regulamin:  REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI REGULARNEJ Firma „GG BUS” Grzegorz Strojek, Giżyce 68, 21 – 140 Michów
  Sporządzony na podstawie Art. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami)
 • 1. Przejazd osób pojazdami firmy GG BUS w komunikacji regularnej wykonywany jest na podstawie umowy przewozu.

 • 2. Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu wydanego z kasy fiskalnej przewoźnika lub zakupu biletu w kasach biletowych oraz zajęcie miejsca w pojeździe na warunkach i w miejscu wskazanym przez kierowcę lub inną upoważnioną osobę dokonującą odprawy podróżnych.

 • 3. Podróż uważa się za rozpoczętą z chwilą, gdy autobus w którym znajdują się podróżni ruszy z miejsca odjazdu.


 • 1. Przewoźnik obowiązany jest podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zakres swojego działania.

 • 2. Przewoźnik podaje do publicznej wiadomości w szczególności realizowany rozkład jazdy będący załącznikiem do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.

 • 3. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi przez cały czas od chwili rozpoczęcia do zakończenia podróży.

 • 4.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu Np. awaria pojazdu, przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przejazd do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (tzw. przewóz zastępczy).

 • 5. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wykonania przewozu jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przewozu, których przewoźnik nie mógł przewidzieć, uniknąć ani zapobiec ich skutkom. Zwolnienie z obowiązku przewozu dotyczy również sytuacji, kiedy klient nie zastosował się do przepisów przewozowych , lub nie podporządkował się poleceniom obsługi pojazdu.

 • 6. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny, jeżeli szkoda wynikła z umyślnej winy przewoźnika.


 • 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez obsługę autobusu i upoważnionych organów kontroli.

 • 2. Płacąc za przejazd, podróżny obowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić, czy jest on właściwy.

 • 3. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd przez cały czas trwania podróży i okazywać go na żądanie kierowcy, przewoźnika lub osoby przez przewoźnika upoważnionej do kontroli biletów.

 • 4. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszej podróży. Kontynuowanie podróży w takim przypadku możliwe jest po wykupieniu biletu powtórnie.

 • 5. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.


 • 1. Podróżny, który nabył bilet uprawniony jest do przejazdu określonym kursem autobusowym w zakresie na jaki bilet opiewa, ale nie ma prawa do przerwy w podróży.

 • 2. Podróżny uprawniony jest do przewozu bezpłatnie jednego dziecka w wieku do lat 4, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca do siedzenia.

 • 3. Podróżny może zabrać ze sobą do wnętrza autobusu bezpłatnie rzeczy i bagaż, których wymiary, waga i ilość pozwalają zaliczyć je jako bagaż podręczny, a w ocenie kierowcy nie przekracza to możliwości technicznych przewozu tych rzeczy danym autobusem.

 • 4. Podróżny może zająć w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której wykupił bilet na przejazd danym autobusem.

 • 5.W sytuacji wyższej konieczności podróżny ma prawo żądać zatrzymania autobusu w najbliższym bezpiecznym miejscu.

 • 6. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim ma prawo zabrać do autobusu wózek inwalidzki bez dodatkowych opłat.


 • 1. Firma GG BUS nie ponosi odpowiedzialności za przewożone rzeczy i bagaże.

 • 2. Autobusy nie posiadają osobnego miejsca do przewozu bagażu gdzie podróżny nie miałby możliwości prawowania nad nimi stałego nadzoru.

 • 3. Podróżny obowiązany jest sprawować stały nadzór nad przewożonymi rzeczami i bagażem oraz zadbać, by nikt inny wysiadając z autobusu nie zabrał rzeczy będącej jego własnością.


 • 1. W autobusie i jego bezpośrednim otoczeniu zabrania się palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 • 2. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy.

 • 3. Zabrania się przewozu w autobusie:
  – zwierząt
  – rzeczy niebezpiecznych
  – rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów

 • 4. Nie dopuszcza się do przewozu:
  – osoby nietrzeźwe
  – zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi przewozu
  – budzące odrazę swoim wyglądem lub ubiorem
  – mogące zabrudzić inne osoby lub autobus
  – zachowujące się w sposób uciążliwy dla innych

 • 5. W przypadku stwierdzenia podczas przewozu zachowań określonych w punkcie 4, obsługa pojazdu ma prawo usunąć takie osoby z autobusu , korzystając w razie potrzeby z pomocy funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych.

 • 6. Przewoźnik lub inna osoba przez niego upoważniona ma prawo do kontroli biletów , dokumentów i bagażu.

 • 7. W przypadku stwierdzenia przejazdu bez ważnego biletu pobrana będzie właściwa należność za przejazd i karna opłata dodatkowa w wysokości 200zł.

 • Sprawy nieuregulowane rozstrzygane będą na podstawie przepisów Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego.


Copyright © 2012 GGBus.pl | SEO: damtox.pl